Politique de confidentialité

Privacybericht van RUAG voor handelsbeurzen en gelijkaardige evenementen

Gegevensbescherming is een zaak van vertrouwen en uw vertrouwen is een kernwaarde van de RUAG Groep en van al zijn juridische entiteiten waaruit hij is samengesteld (“RUAG” en/of “wij” en/of “ons”). Dit privacybericht (“Privacybericht”) is gebaseerd op de Algemene Verordening Gegevensbescherming van de EU (“AVG”) om een hoog beschermingsniveau te waarborgen voor alle individuen waarvan de persoonsgegevens door RUAG worden verwerkt binnen het kader van handelsbeurzen en gelijkaardige evenementen en om ervoor te zorgen dat ondernemingen van RUAG die buiten de EU zijn gevestigd, ook in overeenstemming zijn met de AVG. We kunnen alle informatie met betrekking tot uzelf (“Persoonsgegevens”) voor onze eigen doeleinden verwerken en daarom zouden we willen optreden als Verwerkingsverantwoordelijke van uw Persoonsgegevens. Voor bijkomende informatie over hoe we Persoonsgegevens verwerken, verwijzen we naar ons RUAG Privacybericht op www.ruag.com/privacy.

1. Categorieën van uw Persoonsgegevens en doeleinden van onze verwerking

We kunnen uw zakelijke contactgegevens (bijv. naam, positie, zakelijk e-mailadres, zakelijk telefoonnummer, departement, enz.), uw functie binnen het bedrijf, informatie over klantenrelaties, zoals uw interesse voor onze producten en diensten, en alle andere persoonlijke informatie die uzelf vermeldt in communicaties die door uzelf of anderen naar RUAG worden gestuurd, verwerken.

We kunnen deze Persoonsgegevens verwerken ten behoeve van het beheer van klantenrelaties en de zakelijke ontwikkeling met uzelf en/of de onderneming waar u voor werkt. Indien de onderneming waar u voor werkt een overeenkomst met ons afsluit, is het mogelijk dat er een bijkomend privacybericht van toepassing is. We kunnen uw e-mailadres ook gebruiken om u marketing- en informatiemateriaal door te sturen. U heeft te allen tijde het recht u te verzetten tegen de verwerking van uw Persoonsgegevens voor dergelijke marketingdoeleinden.

2. Wettelijke basis voor het verwerken van uw Persoonsgegevens door RUAG

De verwerking door ons van uw Persoonsgegevens is bij wet toegelaten. Indien de Algemene Verordening Gegevensbescherming van de EU 2016/679 (“AVG”) van toepassing is op onze verwerking, dan is de wettelijke basisartikel 6 para. 1 let. b, en let. f van de AVG, dat de verwerking van Persoonsgegevens toelaat ten behoeve van het afsluiten en uitvoeren van een contract en voor gewettigde belangen.

3. Bronnen waaruit we uw Persoonsgegevens hebben verkregen

Het is mogelijk dat we uw Persoonsgegevens, zoals uiteengezet in bovenstaand Deel 1.1, hebben verkregen van u of van uw collega’s wanneer we met u of uw werkgever de opvolging verzorgen.

4. Bewaarperiodes

De bewaarperiodes voor persoonsgegevens hangen af van het doel van de verwerkingsactiviteiten. We zullen uw Persoonsgegevens, zoals uiteengezet in Deel. 1.1 hierboven, bewaren zolang dit noodzakelijk is voor het respectieve doel en/of dit vereist wordt door de toepasselijke wetgeving.

5. Overdracht van uw Persoonsgegevens aan derden

Uw Persoonsgegevens kunnen overgemaakt worden aan derden die namens ons diensten verlenen die verband houden met de doeleinden die beschreven staan in dit Privacybericht, inclusief data hosting providers.

Daarnaast kunnen we uw Persoonsgegevens ook onthullen indien we hiertoe verplicht zijn door of de toelating hebben van de wetgeving of juridische processen, bijvoorbeeld naar aanleiding van een gerechtelijk vonnis of een verzoek van een bureau voor rechtshandhaving, wanneer we van oordeel zijn dat onthulling noodzakelijk of gepast is voor ons gewettigd belang, bijvoorbeeld bij het voorkomen van schade of financieel verlies, in verband met een onderzoek naar vermeende of effectieve frauduleuze of andere illegale activiteit en in geval we onze volledige of een deel van onze activiteit of activa verkopen of overdragen (inclusief in geval van een reorganisatie, ontbinding of vereffening).

6. Overdracht van uw Persoonsgegevens aan derden in landen buiten de Europese Unie?

Het is mogelijk dat de derden, waarnaar verwezen wordt in Deel 2.1, aan wie we uw Persoonsgegevens overdragen, buiten de Europese Unie zijn gevestigd. Het is mogelijk dat voor een dergelijk land er geen adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie bestaat. Dit betekent dat het niveau van de gegevensbescherming in dergelijk land mogelijk niet vergelijkbaar is met het niveau van de gegevensbescherming in de Europese Unie. De gepaste beveiligingsmaatregelen die we hanteren om uw Persoonsgegevens te beveiligen binnen de context van dergelijke overdrachten zijn de zogenoemde EU-modelclausules.

7. Moet u uw Persoonsgegevens aan ons verschaffen?

Het verschaffen van uw Persoonsgegevens is geen statutaire of contractuele verplichting. Dit betekent dat u niet verplicht bent om uw Persoonsgegevens aan ons te verschaffen. Het gevolg van het feit dat u ons uw Persoonsgegevens niet verschaft, is gewoon dat we niet met u zullen kunnen communiceren en mogelijk onze zakelijke relatie met u en uw werkgever niet zullen kunnen verderzetten.

8. Uw rechten

Krachtens de toepasselijke gegevensbeschermingswetten, beschikt u over rechten:

a) op toegang tot, verbetering van en/of schrapping van uw Persoonsgegevens;
b) om u te verzetten tegen de verwerking ervan of om de verwerking ervan te beperken;
c) om ons te vertellen dat u geen marketinginformatie wenst te ontvangen; en
d) (in bepaalde omstandigheden) om te eisen dat sommige van uw Persoonsgegevens worden overgedragen aan uzelf of aan een derde. U kunt deze rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via de gegevens die in het begin van dit Privacybericht staan uiteengezet.

In zoverre de verwerking door ons van uw Persoonsgegevens gebaseerd is op uw toestemming, heeft u ook het recht om uw toestemming in te trekken, zonder dat dit een impact heeft op de wettigheid van onze verwerking die gebaseerd is op uw toestemming alvorens deze werd ingetrokken; en

Om uw rechten uit te oefenen, kunt u contact opnemen met het Gegevensbeschermingsteam van RUAG (data.protection@ruag.com). U kunt ook een klacht over de verwerking van uw Persoonsgegevens indienen bij een gegevensbeschermingsautoriteit.